OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W KIELCACH-RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców/ uczniów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/, oraz Ustawą Polską z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana – rodzica/ uczniów oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34
  im. Adama Mickiewicza z siedzibą
  25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25; tel.: 41 367 64 92; fax: 41 367 69 46; e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. 
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pani Aleksandra Bartosz– Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sp34.kielce.eu; tel: 41 36 76 250;
 3. Dane osobowe Pana/Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z d n. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1481, 1818 i 2197)    w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Pana/ Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 8. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się
  w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego, zainteresowania lub wybrane zajęcia sportowe.
 10. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej nr 34 im Adama Mickiewicza w Kielcach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, tj. Jednolity rzeczowy wykaz akt, będący częścią Instrukcji kancelaryjnej i stanowiący jej załącznik. Instrukcja kancelaryjna opracowana jest w oparciu o:
 • Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217),
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
  10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1973),
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach,
 • Schemat organizacyjny szkoły.

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Górska

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku
z pozyskiwaniem danych osobowych).

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/, oraz Ustawą Polską z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.) 

Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza z siedzibą 25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25; tel.: 41 367 64 92; fax: 41 367 69 46; e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora tel.: 41 367 64 92; fax: 41 367 69 46; e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pani Aleksandra Bartosz– Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sp34.kielce.eu; tel: 41 36 76 250;
 3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 6. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Szkole Podstawowej nr 34 im Adama Mickiewicza
  w Kielcach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych tj. Jednolity rzeczowy wykaz akt, będący częścią Instrukcji kancelaryjnej i stanowiący jej załącznik. Instrukcja kancelaryjna opracowana jest w oparciu o:
 • Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 164),
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz.246),
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach,
 • Schemat organizacyjny szkoły.

7. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Górska

 

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach, ul. Naruszewicza 25, 25-628 Kielce, tel.: 41 3676492, email: sekretariat@sp34.kielce.eu;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły podstawowej nr 34 możliwy jest pod numerem tel. nr. 41 35 76 250 lub adresem email : iod@sp34.kielce.eu

 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie max. 30 dni.

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Kielce, dn. 8 kwietnia 2020r.                                                                                                      Pieczęć Administratora

Pliki do pobrania:

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu


Deklaracja dostępności

Nasza lokalizacja

CUM Kielce