Rekrutacja

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2021/2022.

22.04.2021 r. – 28.04.2021 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

29.04.2021 r. – 10.05.2021 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie  http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie  od  29.04.2021r.  do  10.05.2021r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia. Wniosek będzie można również złożyć, podpisując go w systemie przez profil zaufany (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku).

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

28.05.2021 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.05.2021 r. – 02.06.2021 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

04.06.2021 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej widomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:

 • ­   kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
 • ­   kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017r.  
     oraz uchwałą nr XXV/454/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.
kryteria ustawoweKryteria samorządowe
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy prawo oświatowe).
 • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

*************************************************************************************************************************

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli samorządowych

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w naszej placówce dla   zerówki szkolnej (dzieci  5 i 6 letnie).

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

01.07.2020r. – 07.07.2020r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający -  przyjmowanie podań przez placówki

14.07.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

14.07.2019r. – 17.07.2019r. godz. 15:00  –  potwierdzenie  przez  rodziców  dzieci  nowoprzyjętych  woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły

20.07.2019r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenia)
należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Szkoły.

____________________________________________________________________________________

Nabór do przedszkoli 2020/2021 - nowe terminy

Drodzy Rodzice

Informujemy, że od 13 maja 2020r. (tj. środa)  przyjmowane będą podpisane wnioski wraz dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Wnioski należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w budynku B, w godzinach 8.00 - 15.00.

Rodzice przed udaniem się do placówki mogą skontaktować się z pracownikiem sekretariatu szkoły telefonicznie (41 367 69 43, 41 367 65 04), w celu ustalenia dogodnego terminu dostarczenia wniosku, co pomoże uniknąć oczekiwania wnioskodawców w kolejce.

Nowe terminy, to:

13.05.2020r. – 21.05.2020r. do godz. 15:00 - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

08.06.2020 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez  wywieszenie  list  w placówkach, a także  po  zalogowaniu się  na  swoje  konto  w  systemie)  listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

08.06.2020 r. – 15.06.2020 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

18.06.2020 r. do godziny 12:00  – podanie  do  publicznej  wiadomości  (poprzez  wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem 
http://www.um.kielce.pl/nabor-do-przedszkoli/przedszkola-2020/

_________________________________________________________________________________________

BARDZO WAŻNE - OD 25 MAJA ZMIANA GODZIN PRACY PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach informuje, że od dnia 25 maja 2020 roku, tj. od poniedziałku przedszkole będzie czynne od 6.30 do 16.00.

Palcówka nadal działać będzie w oparciu o procedury opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów  przedszkolnych i  innych form  wychowania  przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (procedury w załączeniu).

Liczba dzieci w grupie może wynosić maksymalnie 10 osób.
 

Zgodnie z wytycznymi  dla przedszkoli wydanymi przez MEN, MZ i CIS w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej zamieszczamy druk oświadczeń rodziców prawnych opiekunów , który należy pobrać, wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Druki można również pobrać w szkole w godzinach jej pracy.

DROGI RODZICU PAMIĘTAJ 

Do przedszkola przyprowadzamy tylko dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, ma mieć zapewnioną ochronę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola zgodnie z Procedurą (zasadami) zapewnienia  bezpieczeństwa  w oddziałach  przedszkolnych  w Szkole Podstawowej  nr 34  im. Adama Mickiewicza
w Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19:

 1. Do budynku na teren przedszkola wpuszczane są dzieci pojedynczo.
 2. Na wejściu mierzona jest temperatura przez wyznaczonego pracownika.
 3. Rodzic /opiekun prawny przyprowadza dziecko do drzwi wejściowych do przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 4. Pracownik odprowadza je do szatni, po przebraniu do sali, w której będą odbywały się zajęcia. Dba o to, by dziecko po wejściu do grupę umyło ręce.
 5. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka
  i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o późniejszą informację zwrotną dotyczącą stanu zdrowia dziecka.
 6. Odbiór dziecka - Rodzic/ opiekun/ osoba upoważniona do odbioru dziecka domofonem sygnalizuje wolę odbioru dziecka pozostając na zewnątrz budynku. Pracownik przedszkola po zweryfikowaniu upoważnionej osoby do odbioru, wyprowadza dziecko z grupy do szatni, gdzie się przebiera, a następnie odprowadza je do wejścia, gdzie przekazuje bezkontaktowa rodzicowi/ opiekunowi prawnemu/ osobie upoważnionej.

Bez dostarczonych oświadczeń dziecko nie zostanie przyjęte !!!

INFORMACJE DODATKOWE.

 1. Rodzic przyprowadzający /odbierający dziecko zaopatrzony jest w maseczkę ochronną i rękawiczki.
 2. W przypadku większej liczby rodziców w jednym czasie, należy zachować od siebie 2 metrową odległość.

Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą o informowanie dzień wcześniej o zamiarze przyprowadzenia dziecka do przedszkola (dotyczy dzieci, których rodzice złożyli deklaracje uczestnictwa) . Wiąże się to z koniecznością zapewnienia opieki i zamawiania posiłków.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia przedszkola lub żłobka nie zdecydują się na posłanie do niego dziecka z powodu stanu epidemii.

__________________________________________________________________________________

Zmiana terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2020/2021.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. zawieszającą zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, decyzją Prezydenta Miasta Kielce (Zarządzenie nr 105/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 marca 2020r.),  a także ze względu na bezpieczeństwo publicznezmieniono terminy złożenia w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów rekrutacyjnych.

Składanie wniosków w wersji papierowej (co jest wymogiem ustawowym) odbywać się będzie po wznowieniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęć edukacyjnych w przedszkolach. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie. 

Szczegółowy informacje znajdują się w załączonym pliku i pod adresem http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,22219,nabor-do-przedszkoli-zmiana-terminow.html

_________________________________________________________________________________

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2020/2021.

12.03.2020r. – 18.03.2020 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

19.03.2020r. – 27.03.2020 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie  http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie  od 19.03.2020r. do 27.03.2020r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia.

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

17.04.2020r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.04.2020r. – 24.04.2020r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

29.04.2020r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:

 • ­   kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
 • ­   kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. oraz uchwałą nr XXV/454/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy prawo oświatowe).
 • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu


Deklaracja dostępności

Nasza lokalizacja

CUM Kielce