Organizacje szkolne

Samorząd Uczniowski

Organizację tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie klas tworzą samorządy klasowe, które na pierwszym zebraniu wybierają Radę SU i sekcje:

- dekoracyjną
- nauki
- imprez i rozrywki
- gospodarczą i dyżurów

Głównym celem organizacji jest kształtowanie wśród uczniów umiejętności zespołowego działania, uczenie się demokratycznych form współżycia oraz reprezentowanie uczniów na terenie szkoły.
SU jest gospodarzem zabaw andrzejkowych, noworocznych i szkolnych mikołajek. Rokrocznie inicjuje także akcje o charakterze charytatywnym, m.in. "Góra Grosza", "Pluszowy Miś", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy".
Do stałych zadań Samorządu należy organizacja międzyklasowych konkursów, np. jesienny bukiet, logo klasy, karnawałowa maska, najzabawniejsza maskotka, "Złota Szpilka" itp.


Szkolne Koło PCK

Koło PCK zrzesza uczniów klas IV-VI oraz I-III w ramach działalności Klubu "Wiewiórka".
Organizacja  zakłada wyrabianie   wśród uczniów nawyków  dbałości  o  codzienną higienę  osobistą, troskę o  otoczenie  oraz  kształtowanie  nawyków  właściwego odżywiania i wdrażanie do prawidłowego odpoczynku. SKPCK współdziała  z koordyna- torami Szkoły Promującej Zdrowie.  Efektem   tej współpracy są szkolne festyny o tematyce prozdrowotnej.
Członkowie koła z sukcesami biorą udział w międzyszkolnych konkursach propagujących zdrowy styl życia m.in. "Chcemy być szkołą promującą zdrowie", "Zdrowie dla życia", "Trzeźwy zawsze wygra", "Żyjmy zdrowiej", "Bezpieczeństwo dla wszystkich", "Zdrowo i bezpiecznie", "Bądź ostrożny na drodze", "Krew darem życia".
Działalność prozdrowotna szkoły została uhonorowana przyznaniem w 1999r. Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.


Szkolne Koło LOP

Organizacja zrzesza uczniów zainteresowanych przyrodą oraz działających na rzecz ochrony środowiska.
Do stałych zadań LOP należy coroczny udział w akcjach: Sprzątanie Świata, Dni Ziemi, zbiórka surowców wtórnych oraz prowadzenie stałych i okresowych hodowli roślinnych i zwierzęcych, a także udział w rajdach ekologicznych. SK LOP organizuje  liczne  akcje  i  konkursy  na  terenie  szkoły. Organizacja współpracuje ze SM "Domator", m.in.  w zakresie porządkowania osiedla Pod Dalnią. Uczniowie utrzymują  również  współpracę  ze  Schroniskiem  dla  Bezdomnych   Zwierząt    w Dyminach, przekazując fundusze na rzecz schroniska. Nawiązano też współpracę  z  Zarządem  Świętokrzyskich  Nadwiślańskich  Parków Krajobrazowych i zorganizowano w szkole ekspozycję parków krajobrazowych. Członkowie Koła przystępują do międzyszkolnych konkursów, odnotowując liczne sukcesy.


Klub "Jesteśmy Europejczykami"

Mottem klubu jest hasło: "Jesteśmy cząstką w zespole,  z niego płynie nasza siła".  Spotkania członków klubu odbywają się raz w tygodniu. Głównym ich celem jest informowanie uczniów  o historii powstania Unii Europejskiej, jej symbolach, upowszechnianie wiedzy na temat państw unijnych, położenia zjednoczonej Europy na mapie świata, zapoznanie z jej głównymi instytucjami czy genezie procesów integracyjnych. Nawiązany został kontakt z organizacją zajmującą się problematyką europejską   w Kielcach - Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej.
W ramach pracy klubu uczniowie utrzymują  partnerskie kontakty z zaprzyjaźnioną szkołą "Ludwig-Bechstain-Schule" z Gotha (wymieniają  projekty, korespondują  ze sobą).
Biorą udział w konkursach o tematyce proeuropejskiej.


Harcerstwo

W naszej szkole działają obecnie:

34 Kielecka Gromada Zuchowa "Strażnicy Żywiołów" (dla dzieci z klas 0-3) oraz 43 Kielecka Drużyna Harcerska im. Wojtka Szczepaniaka (dla dzieci z klas 4-8)

Obie drużyny należą do Harcerskiego Szczepu "Buki". Posiadamy własną harcówkę.

Chętnych do udziału w zbiórkach zapraszamy do kontaktu poprzez stronę Facebook: 

https://www.facebook.com/HarcerskiSzczepBuki/

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu


Deklaracja dostępności

Nasza lokalizacja

CUM Kielce